თანხის დაბრუნების პოლიტიკა

Sellit.Ge ვალდებულია მომხმარებლის მიერ გადახდილი თანხა დააბრუნოს იმ შემთხვევაში თუ:

თანხის გადახდისთანავე მომხმარებელს არ გაუაქტიურდა მის მიერ შეძენილი სერვისი, გარდა იმ შემთხვევისა თუ პრობლემის მხარეს წარმოადგენს თქვენს მიერ მითითებული საბანკო ანგარიშის პროვაიდერი “ბანკი”.